ประชาสัมพันธ์แผนกวิชาการท่องเที่ยว
โครงการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤ...

ด้วยคณะกรรมการชมรมวิชาชีพการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี พร้อมด้วยสมาชิกชมรมวิชาชีพฯ มีความ... [อ่าน : 200 ครั้ง]

Study visit In Udonthani

เส้นทางมรดกโลกและประวัติศาสตร์ [อ่าน : 101 ครั้ง]

กิจกรรมปลูกป่า

นักเรียนนักศึกษา สาขาวิชาการท่องเที่ยว ทำโครงการ ปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรป่าไม้เพื่อการท่องเที่ยวเช... [อ่าน : 107 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศ
English Festival

รายละเอียดของเวลาและกิจกรรม English Festival นักเรียน นักศึกษาที่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษต้องเข้าร่ว... [อ่าน : 142 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม