ข่าวประชาสัมพันธ์แผนกวิชาการบัญชี
นักศึกษาดูงานโรงงานอิชิตัน

ดูงาน [อ่าน : 90 ครั้ง]

นักศึกษา ทลบ.การบัญชีศึกษาดูงา...

ดูงาน [อ่าน : 245 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศจากครูพรรณลินี
ประกาศข่าวจากครูพรรณลินี

กิจกรรมจิตอาสา [อ่าน : 94 ครั้ง]

ประกาศข่าวจากครูพรรณลินี

ความรู้ [อ่าน : 63 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศข่าวจากครูวรรณี โอนีล
อบรมโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับครูบ...

เรียนรู้โปรแกรมสำเร็จรูปอย่างง่าย และเป็นเร็วภายใน 8 ชั่วโมง สำหรับบุคคลทั่ววไป [อ่าน : 97 ครั้ง]

กำหนดสอบวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพ...

กำหนดสอบย่อยครั้งที่ 3 [อ่าน : 188 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครูโคมทอง
มอบหมายใบงาน วิชา การบัญชีต้นท...

ใบงานที่ 1.5 องค์ประกอบของตันทุนการผลิต และใบงานที่ 1.7 การคำนวณต้นทุนการผลิต [อ่าน : 85 ครั้ง]

ให้นักศึกษาปวส.2/3 มาติดต่อครู...

ผลการแก้กิจกรรมภาคเรียนที่ 1/2560 มีนักศึกษาที่ผ่านกิจกรรมจำนวน 30 คน ตามรายชื่อต่อไปนี้ [อ่าน : 59 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครูอุดมพร กงเพชร
การบัญชีต้นทุน 1

การคำนวณต้นทุนการผลิต [อ่าน : 93 ครั้ง]

การทดสอบย่อยครั้งที่ 3

สอบวิชาต้นทุน 1 เรื่อง การบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิต ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 [อ่าน : 69 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครู รัชนีนันท์ บรรเลงรมย์
ประชาสัมพันธ์ ผลิตดอกไม้จัทน์...

ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จัทน์ ในวันที่ 18,21,22 และ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-19.00 น. ณ ห้อง 424 วิทยาลั... [อ่าน : 88 ครั้ง]

ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน สาขา...

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 11 - 24 สิงหาคม 2560 [อ่าน : 85 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศข่าวจากครูทัศนีย์ ธนอนันต์ตระกูล
ประกันคุณภาพออนไลน์

อบรมประกันคุณภาพ [อ่าน : 86 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครูชุติภัทร ชวาลไชย
กำหนดการสอบซ่อม รายวิชาภาษีเงิ...

กำหนดการสอบซ่อม ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เวลา 14.30-15.30 น. [อ่าน : 160 ครั้ง]

กำหนดการทดสอบย่อย วิชาการใช้คอ...

กำหนดการทดสอบย่อย ครั้งที่ 3 วิชาการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี เรื่อง การบันทึกข้อมูลรายวัน ในวันอังค... [อ่าน : 123 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครูประภาพร ชั้นงาม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจ...

โดยท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิฯ [อ่าน : 69 ครั้ง]

โครงการยกระดับกระบวนทัศน์การจั...

โดยท่านวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักมาตฐานการอาชีวศึกษา [อ่าน : 76 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครูจินตนา เข่งหุ่ง
การบัญชีเบื้องต้น 1

รายละเอียดเบื้องต้น [อ่าน : 99 ครั้ง]

ประกาศเฉยยแบบฝึกหัดข้อ 3

ดูเฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 3 วิชาการบัญชีเบื้องต้น ได้ที่ห้อง 524 ค่ะ [อ่าน : 77 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครูดรุณี อัฑฒพงศ์พิเชฏฐ์
อาชีพของนักบัญชี

เส้นทางการเป็นนักบัญชีในอนาคต [อ่าน : 179 ครั้ง]

จบบัญชีทำอะไรได้บ้าง

เจาะลึกงาน "นักบัญชี" อาชีพนี้ไม่มีตกงาน ! [อ่าน : 101 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประกาศจากครูณัชชา ฉลาดเอื้อ
เตรียมสอบเก็บคะแนนวิชาการบัญชี...

เตรียมสอบเก็บคะแนน [อ่าน : 76 ครั้ง]

กิจกรรมพิธีเตรียมลูกเสือวิสามั...

กิจกรรมพิธีเตรียมลูกเสือวิสามัญ(ประดับแถบสองสี) ในวันเสาร์ ที่26 สิงหาคม 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุ... [อ่าน : 119 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม