ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ การสอบ V-NET

ประจำปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 32 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบติการ การจั...

แผนกวิชาการตลาดเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบติการ การจัดทำระบบปฏิบัติการการประกันคุณภาพแบบออนไลน์... [อ่าน : 31 ครั้ง]

ข่าวประกาศจากครูกนกทิพย์ อินท...

กำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 [อ่าน : 24 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเยี่ยมบ้าน หอพัก นักเรี...

นักเรียนระดับชั้นปวช. 1/ต/1 ปีการศึกษา 1/2560 [อ่าน : 33 ครั้ง]

กิจกรรมเยี่ยมบ้าน หอพักนักเรีย...

ครูธารทิพย์ ศรีปะโค ออกเยี่ยมบ้านและหอพักนักเรียน นักศึกษา สาขาธุรกิจค้าปลีก ปวช.1 และนักเรียนสาขาก... [อ่าน : 26 ครั้ง]

กิจกรรมโฮมรูมแผนกวิชาการตลาด

นักเรียนระดับชั้นปวช. 1/ต/1 ปีการศึกษา 1/2560 [อ่าน : 34 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
คลิปวีดีโอที่เกี่ยวข้อง
โครงการ กรุงไทยต้นกล้าสีขาว"ซั...

แผนกวิชาการตลาดเข้าร่วมแข่งขันคัดเลือกแผนธุรกิจ โครงการ กรุงไทยต้นกล้าสีขาว"ซับนำ้ตาชาวนาไทย" [อ่าน : 24 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม